گروه عمران

مهندسی تکنولوژی ساختمان

مدیر گروه:فرزاد فرخ زاد

مقطع:کارشناسی ناپیوسته

اولین دوره:1387

مهندسی تکنولوژی عمران

مدیر گروه:فرزاد فرخ زاد

مقطع:کارشناسی ناپیوسته

اولین دوره:1389

مهندسی اجرایی عمران

مدیر گروه:فرزاد فرخ زاد

مقطع:کارشناسی ناپیوسته

اولین دوره:1393

مهندسی عمران

مدیر گروه:فرزاد فرخ زاد

مقطع:کارشناسی پیوسته

اولین دوره:1389

مهندسی عمران-ژئوتکنیک

مدیر گروه:فرزاد فرخ زاد

مقطع:کارشناسی ارشد

اولین دوره:1390

مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست

مدیر گروه:شعبان نجف پور

مقطع:کارشناسی ارشد

اولین دوره:1395

مهندسی عمران - مدیریت ساخت

مدیر گروه:فرزاد فرخ زاد

مقطع:کارشناسی ارشد

اولین دوره:1398