خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> مدیریت >> نمودار سازمانی موسسه
بروزرسانی: 1393/12/16 چارت سازمانی موسسه صنعتی مازندران

به منظور تحقق اهداف هیات مؤسس و اساسنامه مؤسسه آموزش عالی صنعتی مازندران و انجام وظایف و اختیارات هیات امنا به عنوان یكی از اركان مؤسسه، نمودار سازمانی(چارت) مؤسسه به صورت ذیل تنظیم و در جلسه مورخ 88/10/3 هیات امنا به تصویب رسید 
حسن حسین زاده                        احمد احمدپور                       احمد جمشیدی                  
ابوالقاسم اثنی عشری                  علیرضا سلیمانی                    محمدرضا حسنجانی روشن
عباس سلیمانی                          قاسم نجف پور درزی                سیدرضا صالحی
01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه