مرتب سازی بر اساس:   نام و نام خانوادگی   رتبه علمی اساتید و گروه هیأت علمی سیستم های انرژی - مهندسی شیمی( گرایش محیط زیست)
 
حسن
امینی راد
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/aminirad/home.aspx
 
شعبان
نجف پور
مرتبه علمی: استادیار
http://mit.ac.ir/ms/najafpour/home.aspx
 
قاسم
نجف پور درزی
najafpour[at]nit.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
http://mit.ac.ir/ms/najafpourg/home.aspx
01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه