خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> اخبار موسسه >> اخبار گروه های آموزشی
اخبار گروه های آموزشی
گروه برق و الكترونیکگروه شهرسازیگروه صنایعگروه عمرانگروه كامپيوترگروه مرکز زبان انگلیسیگروه معارف اسلامی و دروس عمومیگروه معماریگروه مهندسی پزشکیگروه مکانیکمدیریت صنعتیمهندسی شیمی
اطلاعیه پروژه و کارآموزی ترم اول 95-94 [گروه كامپيوتر]

دانشجویانی که در ترم دوم 95-94 دروس پروژه و کارآموزی را در هر دو مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اخذ نمودند، موارد ذیل را برای ثبت نهایی این دروس انجام دهند:

(کلیه کارهای ذیل لازم است حداکثر تا 20 فروردین انجام شود)

 

 کارآموزی :

1-با مراجعه به سامانه آموزشی از استاد کارآموزی خود مطلع شوید.

2-با مراجعه به انتشارات، دفترچه کارآموزی را دریافت کرده و فرم شماره 2 آن را به مهر و امضای شرکتی که می خواهید کارآموزی خود را در آنجا بگذرانید، برسانید.

تذکر مهم: مکان کارآموزی می تواند سایت ادارات و نهادهای معتبر مانند شرکت های نرم افزاری، مخابرات، سایر ادارات دولتی و یا شرکت های دارای شماره ثبت، عضو شورای عالی انفورماتیک و دارای وب سایت معتبر باشد. ادارات دولتی و غیردولتی که ساختار شبکه و انفورماتیک مناسبی نداشته باشند و یا شرکت هایی که اعتبار لازم را ندارند قابل قبول نیست .انتخاب مکان کارآموزی بخشی از نمره است.

3-جهت تأیید مکان کارآموزی به استاد راهنمای کارآموزی مراجعه کنید  و در نهایت به تایید مدیر گروه برسد. 

 

پروژه :

1-فرم تأییدیه پروژه را از انتشارات دریافت نمائید.

2-برای مشاوره و  تعیین موضوع پروژه به اساتید راهنمای پروژه مراجعه کنید.

نام اساتید :

مقطع


نام استاد


کارشناسی پیوسته


میرزائیانیداله زادهنیکپور

کارشناسی ناپیوسته


میرزائیانیداله زادهنیکپور

 

3-بعد از تأیید استاد راهنما، فرم مربوطه را به تأیید مدیر گروه برسانید.

4-فرم را جهت ثبت نهایی به آموزش تحویل دهید

لازم به ذکر است که پروژه های تحقیقاتی که فاقد پیاده سازی هستند بدون حداقل 1 مقاله  از سقف 15 ارزیابی خواهند شد.تاریخ ارسال : 10:53:35 1394/12/5
اطلاعیه پروژه و کارآموزی ترم اول 95-94 [گروه كامپيوتر]

دانشجویانی که در ترم تابستان 94-93 دروس پروژه و کارآموزی را در هر دو مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اخذ نمودند، موارد ذیل را برای ثبت نهایی این دروس انجام دهند:

(کلیه کارهای ذیل لازم است حداکثر تا 15 آبان انجام شود. در غیراینصورت ناتمام ثبت می گردد)

 

 کارآموزی :

1-با مراجعه به سامانه آموزشی از استاد کارآموزی خود مطلع شوید.

2-با مراجعه به انتشارات، دفترچه کارآموزی را دریافت کرده و فرم شماره 2 آن را به مهر و امضای شرکتی که می خواهید کارآموزی خود را در آنجا بگذرانید، برسانید.

تذکر مهم: مکان کارآموزی می تواند سایت ادارات و نهادهای معتبر مانند شرکت های نرم افزاری، مخابرات، سایر ادارات دولتی و یا شرکت های دارای شماره ثبت، عضو شورای عالی انفورماتیک و دارای وب سایت معتبر باشد. ادارات دولتی و غیردولتی که ساختار شبکه و انفورماتیک مناسبی نداشته باشند و یا شرکت هایی که اعتبار لازم را ندارند قابل قبول نیست .انتخاب مکان کارآموزی بخشی از نمره است.

3-جهت تأیید مکان کارآموزی به استاد راهنمای کارآموزی مراجعه کنید  و در نهایت به تایید مدیر گروه برسد. 

 

پروژه :

1-فرم تأییدیه پروژه را از انتشارات دریافت نمائید.

2-برای مشاوره و  تعیین موضوع پروژه به اساتید راهنمای پروژه مراجعه کنید.

نام اساتید و تعداد ظرفیت :

مقطع


نام استاد

حداکثر ظرفیت

کارشناسی پیوسته


میرزائیانیداله زادهنیکپور

کارشناسی ناپیوسته


میرزائیانیداله زادهنیکپور

 

3-بعد از تأیید استاد راهنما، فرم مربوطه را به تأیید مدیر گروه برسانید.

4-فرم را جهت ثبت نهایی به آموزش تحویل دهید

لازم به ذکر است که پروژه های تحقیقاتی که فاقد پیاده سازی هستند بدون ارائه حداقل 1 مقاله قابل دفاع نبوده و از سقف 15 ارزیابی خواهند شد.تاریخ ارسال : 13:58:49 1394/7/19
دروس قابل ارائه در نیمسال اول 94 [گروه كامپيوتر]
فایل پیوست را دانلود نماییدفایل پیوستی : دانلود


تاریخ ارسال : 16:14:20 1394/6/21
زمان حضور اساتید کاراموزی و پروژه در موسسه [گروه كامپيوتر]
آقای یداله زاده - روزهای دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 7 مرداد از 9 تا 12
آقای میرزاییان - روزهای دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 7 مرداد از 9 تا 12

تاریخ ارسال : 12:17:23 1394/4/24
اطلاعیه پروژه و کارآموزی ترم تابستان 93-94 [گروه كامپيوتر]

دانشجویانی که در ترم تابستان 94-93 دروس پروژه و کارآموزی را در هر دو مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اخذ نمودند، موارد ذیل را برای ثبت نهایی این دروس انجام دهند:

(کلیه کارهای ذیل لازم است حداکثر تا 10 مرداد انجام شود. در غیراینصورت ناتمام ثبت می گردد)

 

 کارآموزی :

1-با مراجعه به سامانه آموزشی از استاد کارآموزی خود مطلع شوید.

2-با مراجعه به انتشارات، دفترچه کارآموزی را دریافت کرده و فرم شماره 2 آن را به مهر و امضای شرکتی که می خواهید کارآموزی خود را در آنجا بگذرانید، برسانید.

تذکر مهم: مکان کارآموزی می تواند سایت ادارات و نهادهای معتبر مانند شرکت های نرم افزاری، مخابرات، سایر ادارات دولتی و یا شرکت های دارای شماره ثبت، عضو شورای عالی انفورماتیک و دارای وب سایت معتبر باشد. ادارات دولتی و غیردولتی که ساختار شبکه و انفورماتیک مناسبی نداشته باشند و یا شرکت هایی که اعتبار لازم را ندارند قابل قبول نیست .انتخاب مکان کارآموزی بخشی از نمره است.

3-جهت تأیید مکان کارآموزی به استاد راهنمای کارآموزی مراجعه کنید  و در نهایت به تایید مدیر گروه برسد. 

 

پروژه :

1-فرم تأییدیه پروژه را از انتشارات دریافت نمائید.

2-برای مشاوره و  تعیین موضوع پروژه به اساتید راهنمای پروژه مراجعه کنید.

نام اساتید و تعداد ظرفیت :

مقطع


نام استاد

حداکثر ظرفیت

کارشناسی پیوسته


میرزائیان

3


یداله زاده

2


نیکپور

2
کارشناسی ناپیوسته


میرزائیان

3


یداله زاده

2


نیکپور

2
 

3-بعد از تأیید استاد راهنما، فرم مربوطه را به تأیید مدیر گروه برسانید.

4-فرم را جهت ثبت نهایی به آموزش تحویل دهید

لازم به ذکر است که پروژه های تحقیقاتی که فاقد پیاده سازی هستند بدون ارائه حداقل 1 مقاله قابل دفاع نبوده و از سقف 15 ارزیابی خواهند شد.تاریخ ارسال : 13:32:26 1394/4/22
اطلاعیه پروژه و کارآموزی نیمسال 931 [گروه كامپيوتر]

دانشجویانی که در نیمسال اول 94-93 دروس پروژه و کارآموزی را در هر دو مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اخذ نمودند، موارد ذیل را برای ثبت نهایی این دروس انجام دهند:

(کلیه کارهای ذیل لازم است حداکثر تا 15 آبان انجام شود. در غیراینصورت ناتمام ثبت می گردد)

 

 کارآموزی :

1-با مراجعه به سامانه آموزشی از استاد کارآموزی خود مطلع شوید.

2-با مراجعه به انتشارات، دفترچه کارآموزی را دریافت کرده و فرم شماره 2 آن را به مهر و امضای شرکتی که می خواهید کارآموزی خود را در آنجا بگذرانید، برسانید.

تذکر مهم: مکان کارآموزی می تواند سایت ادارات و نهادهای معتبر مانند شرکت های نرم افزاری، مخابرات، سایر ادارات دولتی و یا شرکت های دارای شماره ثبت، عضو شورای عالی انفورماتیک و دارای وب سایت معتبر باشد. ادارات دولتی و غیردولتی که ساختار شبکه و انفورماتیک مناسبی نداشته باشند و یا شرکت هایی که اعتبار لازم را ندارند قابل قبول نیست .انتخاب مکان کارآموزی بخشی از نمره است.

3-جهت تأیید مکان کارآموزی به استاد راهنمای کارآموزی مراجعه کنید  و در نهایت به تایید مدیر گروه برسد. 

 

پروژه :

1-فرم تأییدیه پروژه را از انتشارات دریافت نمائید.

2-برای مشاوره و  تعیین موضوع پروژه به اساتید راهنمای پروژه مراجعه کنید.

نام اساتید و تعداد ظرفیت :

مقطع

گروه

نام استاد

حداکثر ظرفیت

کارشناسی پیوسته

2

میرزائیان

4

3

یداله زاده

3

4

نیکپور

2

5

حسینی

2

کارشناسی ناپیوسته

2

میرزائیان

6

3

یداله زاده

3

4

طنابی

5

5

حسینی

3

 

3-بعد از تأیید استاد راهنما، فرم مربوطه را به تأیید مدیر گروه برسانید.

4-فرم را جهت ثبت نهایی به آموزش تحویل دهید

لازم به ذکر است که پروژه های تحقیقاتی که فاقد پیاده سازی هستند بدون ارائه حداقل 1 مقاله قابل دفاع نبوده و از سقف 15 ارزیابی خواهند شد.

تمامی مستندات پروژه بصورت پایان نامه باید طبق فرمتی که به پیوست آمده است، نگارش و تدوین شود.

 


تاریخ ارسال : 8:55:57 22/7/1393
تغییر برنامه کلاسی درس آزمایشگاه ریزپردازنده مهندس فضل اللهی [گروه كامپيوتر]

به روز چهارشنبه 16-14 در آزمایشگاه الکترونیک واقع در ساختمان شماره 2 موسسه (پشت ترمینال) تغییر یافت.ضمناً چهارشنبه این هفته (16/07/93) کلاس فوق برگزار می گردد و کلیه دانشجویان لپ تاپ بهمراه داشته باشند.


تاریخ ارسال : 9:3:25 14/7/1393
متقاضیان دروس در نیمسال 931 [گروه كامپيوتر]

متقاضیان دروس برنامه سازی سیستم و طراحی سیستمهای شی گرا و طراحی صفحاب وب حداکثر تا تاریخ 24/06/93 درخواست خود را به آدرس ایمیل mirzaeian@mit.ac.ir ارسال نمایند.

جهت دریافت آخرین آمار ظرفیت دروس درخواستی می توانید یک ایمیل به آدرس فوق بزنید.


تاریخ ارسال : 16:51:13 16/6/1393
اطلاعیه پروژه و کارآموزی نیمسال تابستان 93 [گروه كامپيوتر]

دانشجویانی که در ترم تابستان 93 دروس پروژه و کارآموزی را در هر دو مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته اخذ نمودند، موارد ذیل را برای ثبت نهایی این دروس انجام دهند:

(کلیه کارهای ذیل لازم است حداکثر تا 6 مرداد انجام شود. در غیراینصورت ناتمام ثبت می گردد)

 

 کارآموزی :

با مراجعه به سامانه آموزشی از استاد کارآموزی خود مطلع شوید.

با مراجعه به انتشارات، دفترچه کارآموزی را دریافت کرده و فرم شماره 2 آن را به مهر و امضای شرکتی که می خواهید کارآموزی خود را در آنجا بگذرانید، برسانید.

تذکر مهم: مکان کارآموزی می تواند سایت ادارات و نهادهای معتبر مانند شرکت های نرم افزاری، مخابرات، سایر ادارات دولتی و یا شرکت های دارای شماره ثبت، عضو شورای عالی انفورماتیک و دارای وب سایت معتبر باشد. ادارات دولتی و غیردولتی که ساختار شبکه و انفورماتیک مناسبی نداشته باشند و یا شرکت هایی که اعتبار لازم را ندارند قابل قبول نیست .انتخاب مکان کارآموزی بخشی از نمره است.

جهنت تأیید مکان کارآموزی به استاد راهنمای کارآموزی مراجعه کنید  و در نهایت به تایید مدیر گروه برسد. 

نام استاد

برنامه هفتگی حضور اساتید راهنمای کارآموزی

میرزائیان

دوشنبه 9 الی 13

بابازاده شاره

شنبه 12 الی 13

یداله زاده

شنبه 9 الی 12

شیرگاهی

شنبه 9 الی 12

 

پروژه :

 فرم تأییدیه پروژه را از انتشارات دریافت نمائید.

برای مشاوره و  تعیین موضوع پروژه به اساتید راهنمای پروژه مراجعه کنید.

نام اساتید و تعداد ظرفیت و برنامه کلاسی :

نام استاد

ظرفیت

برنامه هفتگی حضور اساتید راهنمای پروژه

میرزائیان

3

دوشنبه 9 الی 13

یداله زاده

2

شنبه 9 الی 12

بابازاده شاره

2

شنبه 12 الی 13

بعد از تأیید استاد راهنما، فرم مربوطه را به تأیید مدیر گروه برسانید.

فرم را جهت ثبت نهایی به آموزش تحویل دهید

لازم به ذکر است که پروژه های تحقیقاتی که فاقد پیاده سازی هستند بدون ارائه حداقل 1 مقاله قابل دفاع نبوده و از سقف 15 ارزیابی خواهند شد.

تمامی مستندات پروژه بصورت پایان نامه باید طبق فرمتی که به پیوست آمده است، نگارش و تدوین شود.


تاریخ ارسال : 14:16:51 23/4/1393
برنامه هفتگی حضور اساتید کارآموزی و پروژه گروه کامپیوتر (شروع از روز شنبه 21/04/93) [گروه كامپيوتر]

نام استاد

برنامه

میرزائیان

دوشنبه 9 الی 13

یداله زاده

شنبه 9 الی 12

حسینی

یکشنبه 11 الی 13

شیرگاهی

شنبه 9 الی 12

طنابی

پنجشنبه 9 الی 12

محمدزاده

شنبه 9:30 الی 11:30

بابازاده

شنبه 12 الی 13

قادری

پنجشنبه 8 الی 11

نیک پور

دوشنبه 12:30 الی 14


تاریخ ارسال : 11:25:3 16/4/1393
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه