بروز رسانی: 1396/3/23 گروه عمران

رشته های تحصیلی

عنوان رشته

مقطع

اولین دوره

 

مهندسی تکنولوژی ساختمان

کارشناسی ناپیوسته

1387

مدیر گروه

هیات علمی

مهندسی تکنولوژی عمران

کارشناسی ناپیوسته

1389

مهندسی اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته

1393

مهندسی عمران

کارشناسی پیوسته

1389

مهندسی عمران-ژئوتکنیک

کارشناسی ارشد

1390

مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست

کارشناسی ارشد

1395

مدیر گروه

هیات علمی01135100 01135100144 بابل صندوق پستی 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه