تاریخ بروز رسانی: 11:15:23 1395/9/20 لیست گروه‌های آموزشی
نام رشته مهندسی مکانیک مقطع کارشناسی پیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 09/02/1391 اولین ورودی نیمسال اول 92-91 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 99 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام مدیر گروه سجاد سلیمانی امیری نام رشته مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی مقطع کارشناسی ارشد تاریخ صدور مجوز رشته 09/02/1391 اولین ورودی نیمسال اول 92-91 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 42 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام مدیر گروه سجاد سلیمانی امیری

نام رشته مهندسی تکنولوژی الکترونیک مقطع کارشناسی ناپیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 22/04/1388 اولین ورودی نیمسال اول 89-88 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 53 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل 224 نام مدیر گروه مهندس محسن نیک پور (دانشجوی دکتری) نام رشته مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال مقطع کارشناسی ناپیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 27/02/1391 اولین ورودی نیمسال اول 92-91 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 16 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام مدیر گروه مهندس محسن نیک پور (دانشجوی دکتری) نام رشته مهندسی برق مقطع کارشناسی پیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 22/04/1392 اولین ورودی نیمسال اول 93-92 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 47 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام مدیر گروه مهندس محسن نیک پور (دانشجوی دکتری) نام رشته مهندسی برق-الکترونیک مقطع کارشناسی ارشد تاریخ صدور مجوز رشته 22/04/1392 اولین ورودی نیمسال اول 93-92 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 31 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام مدیر گروه مهندس محسن نیک پور (دانشجوی دکتری)

نام رشته کامپیوتر مقطع کاردانی اولین ورودی نیمسال اول 85-84 تعداد دانشجویان در حال تحصیل - تعداد دانشجویان فارغ التحصیل 152 نام رشته مهندسی تکنولوژی کامپیوتر-نرم افزار مقطع کارشناسی ناپیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 09/02/1385 اولین ورودی نیمسال اول 86-85 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 78 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل 395 نام مدیر گروه مهندس اسماعیل میرزائیان نام رشته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار مقطع کارشناسی پیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 26/04/1389 اولین ورودی نیمسال اول 90-89 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 109 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام مدیر گروه مهندس اسماعیل میرزائیان نام رشته مهندسی کامپیوتر-سخت افزار مقطع کارشناسی پیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 22/04/1392 اولین ورودی نیمسال اول 93-92 تعداد دانشجویان در حال تحصیل - تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام رشته مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری مقطع کارشناسی ارشد تاریخ صدور مجوز رشته 23/01/1393 اولین ورودی نیمسال اول 94-93 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 15 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام مدیر گروه مهندس میثم یداله زاده طبری(دانشجوی دکتری)

نام رشته مدیریت صنعتی مقطع کارشناسی پیوسته تاریخ صدور مجوز رشته اولین ورودی نیمسال اول 95-94 تعداد دانشجویان در حال تحصیل - تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام مدیر گروه مهندس یاسر خسرویان (دانشجوی دکتری)

نام رشته مهندسی پزشکی-بیوالکتریک مقطع کارشناسی پیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 24/03/1393 اولین ورودی نیمسال اول 94-93 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 70 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام مدیر گروه مهندس محسن نیک پور (دانشجوی دکتری) نام رشته مهندسی پزشکی-بیو مکانیک مقطع کارشناسی پیوسته تاریخ صدور مجوز رشته اولین ورودی نیمسال اول 95-94 تعداد دانشجویان در حال تحصیل تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام مدیر گروه مهندس محسن نیک پور (دانشجوی دکتری)

نام رشته مهندسی شیمی - گرایش محیط زیست (پذیرش با عنوان مصوب مهندسی سیستم های انرژی گرایش سیستم های انرژی) مقطع کارشناسی ارشد تاریخ صدور مجوز رشته - اولین ورودی نیمسال اول 95-94 تعداد دانشجویان در حال تحصیل - تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام مدیر گروه دکتر شعبان نجف پور

نام رشته مهندسی صنایع-برنامه ریزی و تحلیل سیستمها (حذف گردید) مقطع کارشناسی پیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 26/04/1384 اولین ورودی نیمسال اول 85-84 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 17 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل 262 نام مدیر گروه دکتر رمضان نعمتی نام رشته مهندسی صنایع-تولید صنعتی (حذف گردید) مقطع کارشناسی پیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 29/03/1385 اولین ورودی نیمسال اول 86-85 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 18 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل 164 نام مدیر گروه مهندس یاسر خسرویان نام رشته مهندسی صنایع-تکنولوژی صنعتی (حذف گردید) مقطع کارشناسی پیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 14/02/1387 اولین ورودی نیمسال اول 88-87 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 12 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل 112 نام مدیر گروه دکتر رمضان نعمتی نام رشته مهندسی صنایع مقطع کارشناسی پیوسته تاریخ صدور مجوز رشته * اولین ورودی نیمسال اول 88-87 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 215 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل 5 نام مدیر گروه دکتر رمضان نعمتی *براساس مصوبات شورای عالی برنامه ریزیوزارت علوم، از سال 1389 کلیه گرایشهای این رشته حذف و در قالب مهندسی صنایع ارائهمی گردد. نام رشته مهندسی صنایع-صنایع مقطع کارشناسی ارشد تاریخ صدور مجوز رشته 22/04/1392 اولین ورودی نیمسال اول 93-92 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 31 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام مدیر گروه مهندس یاسر خسرویان

مهندسی عمران - گرایش محیط زیستنام رشته مهندسی عمران (گرایش محیط زیست) مقطع کارشناسی ارشد تاریخ صدور مجوز رشته - اولین ورودی نیمسال اول 96-95 تعداد دانشجویان در حال تحصیل - تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام مدیر گروه دکتر شعبان نجف پور

نام رشته معماری مقطع کاردانی تاریخ صدور مجوز رشته 25/05/84 اولین ورودی نیمسال اول 85-84 تعداد دانشجویان در حال تحصیل - تعداد دانشجویان فارغ التحصیل 490 نام رشته مهندسی تکنولوژی معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 29/05/1386 اولین ورودی نیمسال اول 87-86 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 251 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل 375 نام مدیر گروه مهندس معصومه شیران نام رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی پیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 01/06/1388 اولین ورودی نیمسال اول 89-88 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 221 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل 53 نام مدیر گروه مهندس معصومه شیران نام رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد تاریخ صدور مجوز رشته 23/01/1393 اولین ورودی نیمسال اول 94-93 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 21 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام مدیر گروه مهندس معصومه شیران

نام رشته مهندسی شهرسازی مقطع کارشناسی پیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 10/03/1393 اولین ورودی نیمسال اول 94-93 تعداد دانشجویان در حال تحصیل - تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام مدیر گروه خانم معصومه شیران

این گروه از نیمسال اول سال تحصیلی 91-90 ایجاد و با هدف تقویت سطح زبان انگلیسی دانشجویان دروس زبان مقدماتی را در سه سطح مختلف 1 ,2 و 3 ارائه می کند.

نام رشته مهندسی تکنولوژی ساختمان مقطع کارشناسی ناپیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 14/02/1387 اولین ورودی نیمسال اول 88-87 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 3 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل 195 نام مدیر گروه دکتر فرزاد فرخ زاد نام رشته مهندسی تکنولوژی عمران مقطع کارشناسی ناپیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 26/04/1389 اولین ورودی نیمسال اول 90-89 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 74 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل 104 نام مدیر گروه دکتر فرزاد فرخ زاد نام رشته مهندسی عمران مقطع کارشناسی پیوسته تاریخ صدور مجوز رشته 26/04/1389 اولین ورودی نیمسال اول 90-89 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 211 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل - نام مدیر گروه دکتر فرزاد فرخ زاد نام رشته مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی مقطع کارشناسی ارشد تاریخ صدور مجوز رشته 03/02/1390 اولین ورودی نیمسال اول 91-90 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 44 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل 8 نام مدیر گروه دکتر فرزاد فرخ زاد

نام رشته مهندسی شیمی( گرایش محیط زیست) مقطع کارشناسی ارشد تاریخ صدور مجوز رشته 22/04/1394 اولین ورودی نیمسال اول 95-94 تعداد دانشجویان در حال تحصیل 6 تعداد دانشجویان فارغ التحصیل 0 نام مدیر گروه دکتر شعبان نجف پور

مدیر گروه : جمشید آقاجانزاده01135100 01132163214
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
برای ارتباط با موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران می‌توانید با کد پستی 4748161136 و یا صندوق پستی 744 مکاتبه نمایید.
رفتن به بالای صفحه