خبر خوان موسسه
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> فارغ‌التحصیلان >> فارغ‌التحصیلان موسسه
فارغ التحصیلان موسسه
آرش آبیار آرش آبیار
آرش آبیار
31/06/1387
کارشناسی ناپیوسته
گروه كامپيوتر
آرزو آذربایی آرزو آذربایی
آرزو آذربایی
31/06/1387
کارشناسی ناپیوسته
گروه كامپيوتر
سارا آریا نژاد سارا آریا نژاد
سارا آریا نژاد
31/6/88
کاردانی
گروه كامپيوتر
محمد آسال محمد آسال
محمد آسال
1393/11/15
کارشناسی ناپیوسته
گروه برق و الكترونیک
محمد آسال محمد آسال
محمد آسال
1393/11/15
کارشناسی ناپیوسته
گروه برق و الكترونیک
فرهاد آستان كوچكسرایی فرهاد آستان كوچكسرایی
فرهاد آستان كوچكسرایی
31/6/87
کاردانی
گروه حسابداری
زینب آطاهریان زینب آطاهریان
زینب آطاهریان
31/6/88
کارشناسی پیوسته
گروه صنایع
بهمن آقاجان زاده گودرزی بهمن آقاجان زاده گودرزی
بهمن آقاجان زاده گودرزی
30/11/1387
کارشناسی ناپیوسته
گروه كامپيوتر
مریم آقاجانی مریم آقاجانی
مریم آقاجانی
31/06/1387
کاردانی
گروه كامپيوتر
عطیه آقاجانی عطیه آقاجانی
عطیه آقاجانی
30/11/87
کاردانی
گروه معماری
مهشید آقاجانی اردهالی مهشید آقاجانی اردهالی
مهشید آقاجانی اردهالی
12/06/1387
کاردانی
گروه معماری
آتنا آقاجانی سوته آتنا آقاجانی سوته
آتنا آقاجانی سوته
31/6/88
کاردانی
گروه كامپيوتر
سیما آقاجانیان بیشه سیما آقاجانیان بیشه
سیما آقاجانیان بیشه
30/11/88
کاردانی
گروه حسابداری
صبا آقایی صبا آقایی
صبا آقایی
1393/05/31
کارشناسی پیوسته
گروه كامپيوتر
فرنیا آگاه فرنیا آگاه
فرنیا آگاه
1392/06/31
کارشناسی پیوسته
گروه معماری
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه