آيين نامه برگزاري امتحانات پایان نیمسال تابستان 97-96

1-حضور و غياب دانشجويان در جلسه امتحان فقط از طريق کارت ورود به جلسه عكس دار انجام مي گيرد.

ضمناً توجه به نکات ذیل در مورد کارت الزامیست:

     - کارت ورود به جلسه امتحانات از تاریخ 10/05/1397 در سامانه آموزشی فعال می گردد. برای اطلاع از تغییرات برنامه امتحانی دروس خود ، حتماً در اولین فرصت نسبت به تهیه پرینت از کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایید.

     - تاریخ، ساعت، شماره صندلی و محل امتحان تمامی دروس فقط از طریق کارت ورود به جلسه قابل دریافت می باشد.

     - در جلسه امتحانات پایان نیمسال از حضور دانشجویان بدون کارت ورود به جلسه جلوگیری می گردد.

     - کارت ورود به جلسه برای دانشجویان بدهکار نمایش داده نمی شود. بنابراین پرداخت شهریه و دریافت کارت را به لحظه امتحان موکول ننمایید.

     - در صورتیکه کارت شما عکس دار نباشد(شامل دانشجویان مهمان به موسسه نیز می باشد)، حتماً به اداره آموزش جهت رفع آن مراجعه نمایید. فایل اسکن شده عکس خود را بهمراه داشته باشید.

     - کارت ورود به جلسه نیازی به مهر و امضاء اداره آموزش ندارد.

     - کلیه دانشجویان مهمان به موسسه موظفند علاوه بر کارت ورود به جلسه عکسدار، کارت دانشجویی یا کارت ملی خود را بهمراه داشته باشند.

     - هرگونه یادداشتی حتی غیر مرتبط در پشت و روی کارت ورود به جلسه تقلب محسوب شده و صورتجلسه گردیده و برابر مقررات كميته انظباطي برخورد خواهد شد.

2- كليه امتحانات راس ساعت و روز اعلام شده مطابق كارت ورود به جلسه شروع می گردد و از ورود دانشجویان بعد از شروع امتحان جلوگیری به عمل می آید. لذا توصيه مي شود 15 دقیقه قبل از شروع هر امتحان به محل امتحان مراجعه نماييد.

3-قبل از شروع جلسه تلفن همراه خود را خاموش نمایید. هرگونه استفاده از تلفن همراه (حتی بعنوان ماشین حساب) در جلسه امتحان به منزله تقلب محسوب شده و ضمن اخذ برگه سوال و پاسخنامه صورتجلسه گردیده و برابر مقررات كميته انظباطي برخورد خواهد شد.

4- نام و نام خانوادگي خود را روي برگه سوال و پاسخنامه بنويسيد.

5- تا زمانيكه ليست حضور،غياب را امضاء نكرديد حق ترك جلسه امتحان را نداريد. ضمناً بعد از پايان امتحان برگه سوال را هم به مراقب كلاس تحويل نماييد.

6-جابجايي ماشين حساب در جلسه امتحان ممنوع می باشد. لذا دانشجوياني که نياز به ماشين حساب دارند لازم است آن را به همراه داشته باشند.

7- به همراه داشتن برگه تقلب، جابجایی برگه سوال یا پاسخ نامه ، کف نویسی ، صحبت کردن ، برگرداندن سر و یا هر عملی که به نحوی موجب بر هم خوردن نظم و آرامش جلسه می شود، تقلب محسوب شده و ضمن اخذ برگه سوال و پاسخنامه صورتجلسه گردیده و برابر مقررات كميته انظباطي برخورد خواهد شد.

8-همراه داشتن کيف، جزوه و هر گونه دستگاه الکترونيکي در جلسه امتحان اکيداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده به منزله تقلب محسوب شده و ضمن اخذ برگه سوال و پاسخنامه صورتجلسه گردیده و برابر مقررات كميته انظباطي برخورد خواهد شد. بنابراین قبل از ورود به جلسه امتحان كليه وسائل خود را به واحد نگهباني تحويل نماييد.

9- در صورت تعیین موارد خاص توسط استاد همانند جزوه باز بودن امتحان یا نیاز به همراه داشتن جدول، چارت، کتاب، برگه A4 فرمول و ... ، دانشجو مجاز است فقط موارد یاد شده را به همراه داشته باشد و در همه حال جابجایی موارد فوق بین دانشجویان ممنوع بوده و در صورت مشاهده تقلب محسوب شده و ضمن اخذ برگه سوال و پاسخنامه صورتجلسه گردیده و برابر مقررات كميته انظباطي برخورد خواهد شد.

10-در صورت غیبت در جلسه امتحان، آن درس حذف آموزشی می شود.

11- در صورت گزارش غيبت کلاسی توسط اساتيد، آن درس حذف آموزشی شده و دانشجو حق شركت در امتحان را ندارد. لذا كليه دانشجويان مي توانند با مراجعه به سامانه آموزشي و قسمت كارنامه نيمسال از آن مطلع شوند.

با آرزوی موفقیت

اداره آموزش موسسه