اطلاعیه انتخاب واحد و حذف و اضافه در نیمسال 972

 

 

مقطع

ورودی

 

تاریخ

 

واحد

کارشناسی ناپیوسته

 

کلیه

 

15 الی 20 بهمن 97

کارشناسی پیوسته

 

96 و ماقبل

 

14 الی 20 بهمن 97

97

 

15 الی 20 بهمن 97

 

کارشناسی ارشد

 

کلیه  

 

16 الی 20 بهمن 97

حذف و اضافه

کلیه

کلیه

 

23  الی 26 بهمن 97

 

 

انتخاب واحد و حذف و اضافه بصورت اینترنتی می باشد.

 

1-مهلت پرداخت شهریه هر درس تا 72 ساعت بعد از اخذ آن درس می باشد و بعد از 72 ساعت در صورت عدم پرداخت، حذف می گردد.

 

2- رعایت پیش نیازی و هم نیازی طبق چارت درسی الزامیست.بعد از پایان حذف و اضافه واحدهای اخذ شده کلیه دانشجویان مطابق چارت درسی بررسی شده و واحدهای اخذ شده غیرمجاز حذف آموزشی (بدون استرداد

شهریه) شده و هیچ درسی هم جایگزین نمی گردد.

 

3- تعداد دفعات مردودی برای همنیاز کردن دروس پیشنیاز یکبار می باشد.ضمناً دروس حذف شده مردودی محسوب نمی گردد.

4- شرط حداقل واحد که برای مقاطع کارشناسی 12 و کارشناسی ارشد 8 می باشد حتماً رعایت گردد.در غیر اینصورت اداره آموزش به اختیار اقدام به اخذ واحد تا سقف 12 و 8 می نماید.

 

5-در صورتیکه معدل نیمسال قبلی دانشجو 17 و بالاتر از آن باشد می تواند در نیمسال جاری تا سقف 24 واحد با رعایت پیش نیازی و هم نیازی اخذ نماید.

 

6- در صورتیکه معدل نیمسال قبلی دانشجو کمتر از 12 (مشروط) باشد می تواند در نیمسال جاری تا سقف 14 واحد با رعایت پیش نیازی و هم نیازی اخذ نماید.

 

7-در صورتیکه دانشجو حداکثر تا 24 واحد برای فارغ التحصیل شدن داشته باشد می تواند کلیه واحدهای باقیمانده را بدون رعایت پیش نیازی و هم نیازی اخذ نماید. لازم است دانشجو به کارشناس رشته خود مراجعه نماید.

 

8- حتماً در زمان انتخاب واحد کلیه دروس خود را اخذ نمایید و به حذف و اضافه موکول ننمایید. در صورت اخذ درس در زمان حذف و اضافه کلیه غیبتهای کلاسی قبل از آن غیرموجه می باشدبنابراین حضور در کلیه

 

کلاسها قبل از اخذ در زمان حذف و اضافه الزامی است.

9- در صورتیکه دانشجو در یک نیمسال مشروط گردد در نیمسال بعدی حداکثر 14 واحد می تواند اخذ نماید.در صورتیکه وضعیت دانشجو در این نیمسال (یعنی نیمسال بعد از مشروطی) مرخصی یا حذف ترم باشد در

 

نیمسال بعد آن نمی تواند بیشتر از 14 واحد اخذ نماید.

 

1

2

 

3

 

مشروط

مرخصی یا حذف ترم

 

حداکثر 14 واحد

 

 

ساعت:13:32:57 ق.ظ/ دوشنبه,19, مرداد,1397 / کد:40/ بازدید:359/ نویسنده:سید امیر حسین میرنیا