مرتب سازی بر اساس:   داخل ایران    خارج از ایران    عنوان لینک    آدرس لینک
پیوندهای مفید
1 - آمار آموزش عالي ايران

http://www.irphe.ir/fa/statistics/statistics.htm
 
2 - اداره كل امور دانشجويان داخل - وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

http://www.msrt.ir/sites/ddstu/default.aspx
 
3 - اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج - وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

http://www.iranscholarship.net/
 
4 - انجمن بين‌المللي اساتيد دانشگاهي

http://www.nafsa.org
 
5 - پرتال معاونت فناوري - وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

http://techno.msrt.ir/
 
6 - پورتال خدمات دولت الكترونيك

http://www.iran.ir/
 
7 - دانشگاه اراك

http://www.araku.ac.ir
 
8 - دانشگاه اروميه

http://www.urmia.ac.ir
 
9 - دانشگاه اصفهان

http://www.ui.ac.ir
 
10 - دانشگاه ايلام

http://www.ilam.ac.ir
 
11 - دانشگاه بجنورد

http://www.ub.ac.ir
 
12 - دانشگاه بوعلي سينا

http://www.basu.ac.ir
 
13 - دانشگاه بين‌المللي ايران

http://www.iui.ir
 
14 - دانشگاه پيام نور

http://www.pnu.ac.ir
 
15 - دانشگاه تبريز

http://www.tabrizu.ac.ir
 
16 - دانشگاه تربيت مدرس تهران

http://www.modares.ac.ir
 
17 - دانشگاه تربيت معلم تهران

http://www.tmu.ac.ir
 
18 - دانشگاه تهران

http://www.ut.ac.ir
 
19 - دانشگاه خليج فارس

http://www.pgu.ac.ir
 
20 - دانشگاه رازي

http://www.razi.ac.ir
 
21 - دانشگاه سمنان

http://www.semnan.ac.ir
 
01135100 01135100144 4748161136 744
بابل، کیلومتر 5 جاده بابل به قائمشهر، مجتمع دانشگاهی صنعتی مازندران
کانال تلگرام موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران
رفتن به بالای صفحه