کارکنان

مدیران

نام و نام خانوادگی:
ناصر شاطری امیری

پست الکترونیکی:
sathery@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
منوچهر قزوینی

پست الکترونیکی:
ghazvini@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
حسن سالاريه

پست الکترونیکی:
h_salariyeh@hotmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
مهدی نقی زاده

پست الکترونیکی:
naghizadeh@gmail.com

سمت:مدیر آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی

تماس : 01135100105

نام و نام خانوادگی:
علی حسن‌پور امیری

پست الکترونیکی:
hasanporamiri@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

کارشناسان

نام و نام خانوادگی:
سید امیر حسین میرنیا

پست الکترونیکی:
s.amirmirnia@gmail.com

سمت:برنامه نویس-ISP

مدرک تحصیلی: دانشجوی ارشد مهندسی نرم افزار

تماس : 09114596785

نام و نام خانوادگی:
سید عباس میرنیا

پست الکترونیکی:
abasmirnia@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
زهرا سلیمانی

پست الکترونیکی:
zahrasolimani@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
مریم امیدیان

پست الکترونیکی:
omidian@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
حوری مهدی‌پور طاهر

پست الکترونیکی:
medipor@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
سید مرتضی کاظمي

پست الکترونیکی:
kazemi@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
سحر نیک نفس

پست الکترونیکی:
niknafs@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
فاطمه سلیمانی

پست الکترونیکی:
Fsolimani@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
محمد قائمی امیری

پست الکترونیکی:
MohamadAmiri@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
حسین نصری

پست الکترونیکی:
Hnasre@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
سید مهدی حجازی

پست الکترونیکی:
hejazi@mit.ac.ir

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
مهدی رضا قلی زاده

پست الکترونیکی:
Momran@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
محبوبه سماکوش

پست الکترونیکی:
Msamakosh@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
سوده روشنفكر

پست الکترونیکی:
rosanfekr@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
سید هادی هاشمی

پست الکترونیکی:
Hasemi@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
سيد مصطفي عباس نژاد

پست الکترونیکی:
abasnezad@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

خدماتی و انتظامات

نام و نام خانوادگی:
زین العابدین پیشدار

پست الکترونیکی:
pisdar@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
محمد کاظم خداداد

پست الکترونیکی:
khodadad@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
حمیدرضا اردشيري

پست الکترونیکی:
ardeshire@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
محمد رضا یوسفی

پست الکترونیکی:
yosefi@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
نیما حسن زاده

پست الکترونیکی:
hasanzadeh@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :

نام و نام خانوادگی:
محمدرضا ذبیح زاده امیری

پست الکترونیکی:
zabizadeh@gmail.com

سمت:

مدرک تحصیلی:

تماس :